ViFaOst Startseite Ostdok Startseite Russland, Wolgograd, Statue Rodina mat' (dt. 'Mutter Heimat') Russland, Rostow Welikij, Portal der Kirche Cerkov' Sretenija nad vodnymi vorotamy im Kloster Monastyr' Borisoglebskij Polen, Warschau, modernes Gebäude Plakat 'Russische Revolution' Ausschnitt aus einer mittelalterlichen glagolitischen Handschrift Bosnien und Herzegowina, Mostar, Ausschnitt der die Neretva überspannenden Alten Brücke (Stari Most) Tschechien, Prag, Rathausuhr Russland, St. Petersburg, Erlöser-Kathedrale Spas na krovi W. Tatlin, Monument zur Dritten Internationale (1919) (Ausschnitt) ViFaOst
      Deutsch | Русский | English
 

Tschechoslowakei - Auswahlbibliographie

Zotero Group

a) Monographien

Sedláček, August: Jak se mĕnily a ustálily meze Čech a Dolních Rakous, Tabor 1877.

Šubrt J., Vývoj a život českých menšin, Most 1908.

Šubrt, J., Hošek, V.: Podrobná národnostní mapa severozápadních Čech dle skutečných pomerů, Most 1908.

Niederle, Lubor: Slovanský svět : Zeměp. a statist. obraz součas. Slovanstva, s národop. mapou Slovanstva, Praha : Laichter, 1910, (Laichterův výbor nejlepších spisů naučných, 35).

Šubrt Jeroným, České menšiny v severovýchodních a východních Čechách, s dodatkem: roztroušené německé menšiny, Praha 1910.

Hobza, Antonin: Právem mezinárodním ku právu svetovému, Praha 1913.

Chytil, Alois: Slovensko, jeho síť železniční, jeho připojení k zemím českým, ochrana pohraničí, Praha 1918.

Dvorský, Viktor: Území českého národa, Praha 1918 (Český čtenář 41).

Dvorský, Viktor: Území českého Národa, Praha 1918.

Dvorský, Viktor: Území československého národa, Praha 1918.

Kapras, Jan: Český stát a centralizace zemí, [Praha] 1918.

Kapras, Jan: Pruské Horní Slezsko a český, Praha [1918].

Kapras, Jan: Tešínsko součastí českého státu, Praha 1918.

Kapras, Jan: Tĕšín Silesia an integrant part of the Czech State, Praha 1919.

Smrček, Antonin: Morava a Slovensko po válce, Smíchov 1919.

Stodola, Emil: Slovenské menšiny na rozhraní maďarsko-slovenskom, Praha 1919.

Dvorský, Viktor: Hranice Československé Republiky, Praha 1920.

Kapras, Jan: Český stat v historickém vývoji a v dnešní podobĕ dle ustanovení kongresu pařížského, Se 6 mapami, Praha 1920.

Kapras, Jan: Historický základ dnešního československého státu dle mírových smluv, Praha 1920.

Kapras, Jan: Právní dějiny Zemí koruny české I.–III, Praha 1913-20.

Kulhánek, Frantíšek: Republika československá, Banská Bystrica 1920.

Mráz, Josef: Slovensko ve svĕtle statistiky, Praha 1920.

Semkowicz, Władyslaw: Granica polsko-węgierska w oświetleniu historycznym, Kraków 1919-1920.

Koláček, Fr.: Fyzikální zemĕpis karpatské části čsl. republiky, Praha 1921.

Géza Czirbusz: A nemzeti müvelőlés geografiája és a geografiai fatalisták, Budapest 1922.

Kepka, Rudolf: Češi v území znĕmčeném. (Menšinová otázka a její pozitivní řešení), Praha 1922.

Matoušek, Karel: Všeobecný zemĕpis Slovenska, Praha 1922.

Novák, Václav: Rozdĕlení Slovenska a Podkarpatské Rusi na přirozené krajiny zemĕdelské, Praha 1922.

Chaloupecký, Václav: Staré Slovensko, Bratislava 1923 (Filozofická fakulta UK).

Houdek, Fedor: Práca rozhr. Komisie, in: Comenius: slovenský almanach, Bratislava 1923.

Král, Jiř: Geografická bibliografie Podkarpatské Rusi, Praha 1923.

Král, Jiří: Geografická bibliografie Podkarpatské Rusi, Praha 1923.

Problém ochrany menšin, hrsg. von Alojs Hajn, Praha 1923 (Politická knihovna, 1,2).

Horna, Richard: Hranice Republiky Československé ve svĕtle historie, Preßburg 1924 (Sbírka prednášek a rozprav extense univ. Komenského v Bratislavĕ 1).

Húsek, Ján: Národopisná hranice mezi Slováky a Karpatorusy. A mapou a obrázky, Bratislava 1925.

Kryčer, Rudolf: Jihomoravští hraničáři. Kus historie a přitomnosti, Brno 1925.

La question de la neationalité sur la base de l´indigénat et la minorité hongrioise en Tchécoslovaquie, Mémoire à la Société des Nat. 1925, Genf 1925.

Kapras, Jan: České Slezsko a státní převrat, Opava 1927.

Houdek, Fedor: Vznik hraníc Slovenska, Bratislava 1931.

Húsek, Jan: Hranice mezi zemí moravskoslezskou a Slovenskem. Studie etnografické, Praha 1932 (Knihovna Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi 5).

Kapras, Jan: Význam Slezska v českém státě, 1933.

b) Aufsätze

Sedláček, A.: O ustálení hranice mezi Čechami a Lužici, in: Časopis musea Království českého 66 (1892), S. 238-252.

Niederle, Lubor: K sporu o ruskoslovenské rozhraní v Uhrách, in: Slovanský přehled 5 (1903), S. 345-349.

Niederle, Lubor: Ješte k sporu o ruskoslovenskou hranici v Uhrách, in: Slovanský přehled 6 (1904), 6, S. 258-261.

Klíma, Stanislav: Ruskoslovenská hranica na Východĕ Slovenska, in: Slovanský přehled 9 (1906-1907), S. 60-63.

Niederle, Lubor: Nová data k východní slovenské hranici v Uhrách [mit zwei Karten], in: Národnostní vĕstník českoslovanský 2 (1907), S. 1-3.

Niederle, Lubor: K národopisné mapĕ Slovenska (Zpráva o návrhu Petrovovu Carské Akademii vydat mapu ruského územi v Uhrách), in: Národnostní vĕstník českoslovanský 4 (1909), S. 68ff.

Niederle, Lubor: Geographical and statistical wiew of the contemporary slav peoples, in: Smithsonian Report, 1910, S. 599.

Jelínek, H.: Numéros consacrés à l´étude de la Boheme, in: Les annales des nationalités, Bulletin de l´Union des Nationalites 2 (1913), 7-10, S. 293-435. Darin: Artikelteil über die Slowaken, S. 366-374.

Boháč, Ant[onín]: Příspĕvek k otázce polské, in: Slovanský přehled 16 (1914), 4-6, S. 216-222.

Boháč, Ant[onín]: Volné kapitoly ze statistiky Slovanstva. Výsledky sčítaní lidu v Uhrách 1910, in: Slovanský přehled 16 (1913/1914), 3, S. 107-110; 16 (1914), 4-6, S. 191-207; 16 (1914), 7-8, S. 350-357; 16 (1914), 9-10, S. 394-403.

Boháč, Antonín: Z národního pomezí slovensko-ukrajinského, in: Národopisný vĕstník českoslovanský 10 (1915), S. 156-180.

Niederle, Lubor: Slovensko moravské, in: Narodopisný soupis česko-slovenský 1917, S. 96f.

Černý, Ad.: Otázka polská, in: Naše doba 25 (1918), S. 405-412, 492-505.

Černý, F.: Příspĕvky k historickému zemĕpisu Moravy, in: Časopis Matice moravské 41/42 (1917/18), S. 1-68.

Klíma, St. Co je to Slovensko? (Statistický přehled), in: Naše doba 25 (1918), S. 20-28, 86-102.

Černý, Ad.: Otázka lužická (přítomný stav), in: Naše doba 26 (1919), S. 168-178.

Dvorský, Viktor: Hranice československé republiky, in: Sborník československé společnosti zemĕvĕdné 25 (1919), 1-2, S. 37-41.

Dvorský, Viktor: Hranice československé republiky, in: Sborník československé společnosti zemĕvĕdné 25 (1919), 3-4, S. 158-163.

Stĕhule, L.: Český nárok na Tĕšínsko po právu sebeurčení (na základĕ literatury), in: Naše doba 26 (1919), S. 565-573, 653-659.

[P.p]: Nĕkolik slov k vývoji českých hranic, in: Sborník československé společnosti zemĕvĕdné 26 (1920), S. 69-70.

Boháč, Antonín: Plebiszit na Tĕšínsku, in: Československý statistický vĕstník 1 (1920), S. 8-24.

Dvorský, Viktor: K zásadám naší zahraniční politiky, in: Česká revue 13 (1919-1920), 1, S. 13-17.

Horáček, Cyril: Národnostní statistika, in: Československý statistický vĕstník 1 (1920), S. 184-193.

Koláček, […]: Ùprava hranic československé republiky, in: Sborník československé společnosti zemĕvĕdné 26 (1920), S. 137-139.

Mráz, Josef: Plebiszit v Oravĕ a Spiši, in: Československý statistický vĕstník 1 (1920), S. 24-36.

Naše nova území, in: Československý statistický vĕstník 1 (1920), S. 161-162.

Boháč, Antonín: Národnost či jazyk, in: Československý statistický vĕstník 2 (1921), S. 40-58.

Chaloupecký, Václav: Unsere Grenze gegen Ungarn, in: Prager Presse, 1921, August, S. 26-31.

Dvořáček, František: Soupisy obyvatelstva v Čechách, na Moravĕ a ve Slezsku v letech 1754-1921, in: Československý statistický vĕstník 4 (1921), 7-9, S. 247-303.

Kapras, J.: Náš stát (Přednáška k 28. Řínu, podávající přehled vývoje československého státu v historii), in: Česká revue 14 (1921), 9-10, S. 418-425.

Mráz, Josef: O předbĕžném sčítaní lidu na Slovensku roku 1919, in: Československý statistický vĕstník 2 (1921), S. 1-39; 120-148.

Perek, V.: Ochrana menšin národnostních dle mírových smluv a skutečné pomĕry v naší, in: Česká revue 14 (1921), 9-10, S. 385-401.

Niederle, Lubor: Počátky Karpatské Rusi, in: Národopisný vĕstník českoslovanský 15 (1922), 2, S. 23-31.

[V.S.V.]: Menšiny, Česká Revue 16 (1923), 4, S. 171-172; 16 (1923), 7, S. 317-319.

[Veit]: K naším národnorním pomĕrům, in: Česká revue 16 (1923), 1, S. 28-30.

Chaloupecký, Václav: Naše historické právo na Slovensko, in: Ročenka československé republiky 1923, S. 55ff.

Dvorský, V.: O hranicích (Javorina, Šalgotarján, Hlučínsko, Podkarpatská Rus), in: Česká revue 16 (1923), 5-6, S. 193-198.

Petrov, Alexej: K otázke slovensko-ruské etnografické hranice, in: Česká revue 16 (1923), 3-4, S. 115-119; 16 (1923), 5-6, S. 234-243.

Petrov, Alexej: Kdy vznikli ruské osady na Dolní zemi a vůbec za Karpaty? (K demografii Zakarpatskej Rusi), in: Český časopis historický 29 (1923), 3-4, S. 411-442.

Šimko, Ľ.: Trianonská mierová smluva a Maďari, in: Česká revue 16 (1923), 1, S. 13-17; 16 (1923), 2, S. 54-62; 16 (1923), 3-4, S. 119-127.

[Veit]: Problém ochrany menšín, in: Česká revue 17 (1924), 2, S. 110-113.

o.A.: Menšiny, in: Česká revue 17 (1924), 7, S. 358-363.

Petrov, Alexej L.: Národnostní hranice Slováků a Karpatorusů mezi sebou a s Maďary v 18. Století podle současných archivních pramenů, in: Česká revue 17 (1924), 2, S. 82-89.

Klíma, St.: Hranice slovensko-maďarská r. 1773 a nyní, in: Slovanský přehled 17 (1925), S. 177-183.

Boháč, Antonín: Národnostní mapa republiky Československé. Podrobný popis národnostních hranic, ostrovů a menšin, Praha 1926 (Národopisná společnost československá). [ebenfalls in: Národopisný vĕstník českoslovanský, Jg. 19, 1926, Zvlášt. Svazků, N. 2.; Ref. V. Pražák, in: Prúdy, 10, 1926, S. 621-634.]

Chaloupecký, Václav: Česká hranice východní koncem XI. stol., in: Český časopis historický 32 (1926), S. 335-342.

Húsek, R.: O národopisné hranici mezi zemí moravskoslezskou a Slovenskem, in: Národopisný vĕstník českoslovanský 18 (1926), S. 90-116.

Granatier, Anton: Slovensko-maďarské etnické rozhranie. (V bývalých stoliciach Prešporskej, Nitrianskej, Komárňanskej, Ostrihomskej, Tekovskej, Hontianskej, Abauj-turnianskej), in: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 21 (1927), S. 79-99.

Štampach, František: Základy národopisu Cikánů v ČSR, in: Národopisný vĕstník českoslovanský 23 (1930), S. 314-380.

Kapras, Jan: Jazykové a národnostní dĕjiny v české korunĕ, in: Československá vlastiveda, 5. Stát, Praha 1931, S. 173-192.


c) Karten

Niederle, Lubor: Narodopisná mapa uherských Slováků na základĕ sčítaní lidu z roku 1900, Praha 1903.

Niederle, Lubor: Národopisná mapa uherských Slováků, in: Národopisný sborník českoslovanský 9 (1905).

Niederle, Lubor: Národopisná mapa Slovanstva, Praha 1912.

Zemĕ národa českoslovanského. Mapa narodopisná a dialektologická, Hrsg. von Společnost Národopisného musea, Praha 1913.

 
   

Gefördert von der DFG   Partner von Webis